​สร้างบ้าน กับโฟร์พัฒนา มีลำดับขั้นตอนง่าย  ไม่ยุ่งยาก
ไม่ปวดหัว

1. ที่ดินต้องอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือระยะห่าง จากกรุงเทพฯ
    ไม่เกิน150 กม.หากปลูกสร้างต่างจังหวัดจะพิจารณาแล้วแต่กรณี


2. ที่ดินจะต้องถม และปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้างพร้อม
    มีที่พักคนงาน และที่ เก็บของกองวัสดุ

3. ท่านจะได้รับการดูแล  ตั้งแต่แรกเริ่มติดต่อ จนกระทั่ง ส่งมอบบ้าน

    โดยทีมงานขาย ที่เป็น สถาปนิก มีความรู้ทาง   สถาปัตยกรรมเป็น
     อย่างดี และประสบการณ์ในการทำงานที่ยาวนาน ท่านจะได้รับคำ
     แนะนำ ในการเลือก แบบบ้านที่ เหมาะสม  กับขนาดที่ดิน จำนวน 
     สมาชิกและงบประมาณของแต่ละครอบครัวจากแบบบ้านมาตรฐาน
     ที่มีร่วม  100 แบบ กรณีให้ดีไซน์แบบใหม่ เป็นพิเศษ งบประมาณ
     ต้องไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 

4. หลังจากเลือกแบบบ้านแล้วอาจมีการปรับแบบหรือเพิ่มเติมบริษัทฯ 
    จะทำแบบแปลนวางผัง แจ้งราคาประเมิน ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
     ให้ทราบงบประมาณคร่าวๆก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

5. ฝ่ายขาย  จะนำท่าน  ชมผลงาน  ที่หน่วยงานจริง เพื่อให้มั่นใจใน
    มาตรฐานการทำงาน คุณภาพของวัสดุ ฝีมือที่ประณีต และในขณะ
    เดียวกัน ฝ่ายขายจะเข้าไปสำรวจ ที่ดินเพื่อวางแผนการ ทำงาน

6. เมื่อตัดสินใจ   มอบความไว้วางใจ  ให้โฟร์พัฒนากรุ๊ป   สร้างบ้าน
    คุณภาพให้กับท่าน   ต้องทำสัญญาจองปลูกบ้าน โดยการวางเงิน
    มัดจำ 60,000 ถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับแบบบ้าน และเงื่อนไข
    ของแต่ละบริษัท และท่านต้องจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการติด
    ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างต่อไป

7. ฝ่ายขายจะนัดท่านเพื่อชี้แจงรายการวัสดุก่อสร้างตามแบบ
ที่เลือก
    และคุยรายการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะแจ้งราคา
    พร้อมจัดแบบบ้าน   เพื่อให้ท่านยืนยัน   ซึ่งจะเป็นขั้นตอนการเซ็น
    สัญญา และทำการก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป  

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789