​ไฟรั่ว... ทำอย่างไรดี การปฏิบัติตนหรือการป้องกันไฟรั่ว

1. 
หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หากเก่าก็ควรเปลี่ยน
    ใหม่ หรือติดตั้งให้ถูกต้อง

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านต้องมีการตรวจสอบดูแลอยู่เสมอ
    บำรุง รักษาด้วยตัวเอง

3. เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ต้องมีการสัมผัส อยู่ตลอดเวลาเช่นตู้เย็น
    เครื่องทำ น้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ต้องต่อสายดิน และมีระบบ
    สายดินที่สมบูรณ์

4. วงจรสายดินต้องเป็นวงจรหลักในการป้องกันไฟรั่ว ส่วนเบรก
    เกอร์กันดูดนั้นให้เป็นระบบรองลงไป  หากมีสายดินไม่มีเบรก
    เกอร์กันดูดก็ได้ แต่ถ้ามีเบรกเกอร์กันดูดต้องมีสายดินด้วย
    เสมอ แต่ถ้ามีทั้งสองอย่าง ถือว่าสมบูรณ์

5. ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากพร้อมๆ กันเพราะอาจเกิด
    ไฟลัดวงจรได้หากถูกไฟดูดหรือมีคนในบ้านถูกไฟดูดควรปฏิบัติ
     ดังนี้

6. ตัดทางเดินกระแสไฟฟ้าภายในบ้านก่อนโดยการยกคัทเอาท์
    หรือดึง ปลั๊กออก การปิดสวิตซ์ในตัวเครื่องไฟฟ้าเพียงอย่าง
    เดียวจะไม่ได้ผล เพราะยังไม่ใช่การตัดกระแสไฟที่เข้าสู่ตัวเครื่อง

7. หากยังไม่สามารถตัดทางเดินกระแสไฟได้ทันทีให้หาวัตถุที่ไม่
    เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ไม้แห้งๆ เชือก สายยางแผ่นยาง เก้าอี้ไม้ 
    หรือ ผ้าห่มคล้อง -ดึง หรือผลักผู้ที่โดนไฟดูด ให้หลุดพ้นจาก
    จุดที่โดนดูด และเพื่อความ ปลอดภัย ผู้ที่ช่วยเหลือควรยืนอยู่
     บนพื้นที่แห้ง

8. หลังจากที่ช่วยผู้เคราะห์ร้ายออกมาจากไฟดูดได้แล้วถ้าพบว่า
    เขาไม่หายใจ หรือหัวใจไม่เต้น ก็ต้องกระตุ้น โดยการเป่าปาก 
    และกทรวงอก

อย่างไรเสียการป้องกันไว้ก่อน ก็ย่อมดีกว่าการตามแก้ไขอย่างแน่
นอน ดังนั้น อย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาท และเอาใจใส่เรื่องของ
ระบบไฟด้วยนะคะ 

cr.บ้านน่ารู้.com

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789