KID'S ROOM
ห้องนอนของลูกน้อย ที่มีการตกแต่งอย่างมีเรื่องราว

เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ทั้งในด้านร่าง

กายและจิตใจทำให้เด็กๆมีความสนุก ร่าเริงมีจินตนา

การ มีความสุข


ไอเดียในการตกแต่งห้องนอน  ให้เด็กๆนั้น บ้างก็ใช้

ความชอบของคุณพ่อคุณแม่เอง  สร้างสรรค์ออกมา

เอง หรือไม่ก็ปรึกษามัณฑนากร ดีไซน์ห้องสวยออก

มา แต่อย่าลืมหลักสำคัญ   ที่ต้องคำนึงถึง คือ ความ

ปลอดภัย ไม่มีของที่จะเป็นอันตรายต่อลูกๆทำความ

สะอาดง่าย  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้  และมีการตกแต่ง

ที่เหมาะสมกับช่วงวัย


วันนี้ เรานำภาพ  ห้องนอนเด็กหญิง และเด็กชาย มา

ฝากเป็นไอเดียในคอนเซปต์ต่างๆ Sweet, Fresh & 

Fun, Colourful, Inspiration เชื่อว่าหลายๆท่านเห็น

ภาพแล้วอยากย้อนวัยเป็นเด็กเลยทีเดียว


โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้าน " โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "

CR: HOME DESIGNING

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789