จะจัดสวนให้ห้องน้ำ ต้องคำนึงถึงอะไรไม่ว่าจะ
เลือกจัดสวน  แบบใด ในห้องน้ำ ควรคำ นึงถึง
เรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้


หากเราได้ออกแบบหรือจัด เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมไว้ก่อนก็จะ

ได้สวนในห้องน้ำที่สวยงาม ดูแลง่าย และปลอดภัย

แสง
ต้นไม้ต้องการแสง เพราะฉะนั้นห้องน้ำควรมีช่องแสงบ้าง อย่าง
น้อย ๆ ให้แสงส่องลงมาได้ราว
50 เปอร์เซ็นต์  อาจเป็นหลังคา
กระเบื้องใสบางส่วนหรือถ้าเปิดหลังคาโล่งได้บ้างก็ยิ่งดี รวมทั้ง
ผนังบางส่วนเป็นกระจกใสที่แสงส่องผ่านเข้ามาได้


ทางระบายน้ำ
หากเตรียมการไว้แต่แรก ควรแยก ส่วนของ ท่อระบายน้ำไม่ให้
ปะปนกัน เช่น เป็นท่อระบายน้ำจากการใช้ห้องน้ำทั่ว ๆ ไปหนึ่ง
ท่อ กับท่อระบายน้ำ จากส่วนสวน  อีกหนึ่งท่อ  ดังนั้น นำที่เกิด
จากการรดต้นไม้ซึ่งอาจมีดินทรายปะปน  บ้างจะไม่ไหลเข้ามา
ในส่วนใช้งานปกติ ควรใส่ใยกรอง ที่ปากท่อ   ด้วยเพื่อให้น้ำที่
ไหลระบายออกมานี้ใส ไม่มีสิ่งสกปรกและตะกอนเจือปน ซึ่งจะ
ทำให้ท่อระบายตันง่าย

ควรแบ่งแยกส่วนสวนกับพื้นห้องน้ำให้ต่างระดับกันเพื่อให้มีการ
ระบายน้ำลงสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่า น้ำจไหลระบายได้ดีและเร็วขึ้น อาจ
ก่อขอบทำกระบะให้สวนสูงกว่าพื้นห้องน้ำ  หรือลดระดับสวนให้
ต่ำกว่าก็ได้ และอาจผสมผสาน ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันก็ได้ ทำ
เพิ่มเนื้อที่ สวนมากขึ้นโดยการเล่น ระดับเหมาะ กับพื้นที่ แคบ ๆ

อากาศ
ถ้ามีพื้นที่กว่างขวางพอ จะจัดสวนในห้องน้ำ ที่เปิดโล่งบางส่วน
ได้จะดีมาก  เพราะต้นไม้ได้รับทั้งแสงและอากาศหมุนเวียนถ่าย
เท จะงอกงามดี เนื่องจากต้นไม้ทุกชนิด ต้องการทั้งแสงอาหาร 
อากาศ  และน้ำเหมือน ๆ กับสิ่งมีชีวิตทั่ว ๆ  ไป พูดง่าย ๆ  ก็คือ
เรื่องของดิน น้ำ  ลม ไฟ  นั่นเอง  ต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณอับลมมัก
ไม่เจริญเติบโตสดชื่นนักแม้จะมีปัจจัยอื่น ที่เหลือครบถ้วนก็ตาม

ดังนั้น ถ้าเราทำห้องน้ำแบบเปิดโล่งบางส่วนไม้ได้ก็ควรเปิดช่อง
ให้อากาศเข้า  โดยการเปิดช่องฝ้าเพดานระดับผนังเจา หน้าต่าง
ซึ่งอาจเป็นแบบบาน เกล็ดติดตาย บานกระทุ้ง หรือเจาะผนังพัด
ลมดูดอากาศก็ได้

พันธุ์ไม้
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสวนในห้องน้ำควร  ดูแลง่าย เจริญเติบโต
ช้า หรือเปลี่ยนรูปทรงช้า เป็นพวกไม้กระถางต่างๆซึ่งสับเปลี่ยน
ได้ง่าย ไม่น่าเบื่อโดยมากพันธุ์ไม้ที่นำมาใช้ในสวนประเภทนี้มัก
เป็นไม้ในร่ม ซึ่งชอบ แสงรำไร  แต่ถ้าห้องน้ำ ของเรา มีแสงพอ
เพียงเพราะเปิดหลังคาโล่งบางส่วน ก็ย่อมเลือกใช้ไม้ดอกไม้น้ำ 
ซึ่งชอบแสงจัด ๆ ได้  แต่ก็บังต้อง เป็นต้นไม้ที่มี ขนาดกะทัดรัด 
โตช้า ให้เหมาะสมกับเนื้อที่ ซึ่งมักจะมีไม่มาก

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789