มิถุนายน 2554
โฟร์พัฒนากรุ๊ป บริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีและโรงพยาบาลที่ห่างไกล ได้แก่ โรงพยาบาลกุดรัง จ.มหาสารคาม, โรงพยาบาลแม่จริม จ.น่าน,
โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย, โรงพยาบาลศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี, โรงพยาบาลตะโหมด จ.พัทลุง, โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง รวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท