2554
ครบรอบ 30 ปี โฟร์พัฒนา กับการฉลองครั้งยิ่งใหญ่
ภายใต้หลักจริยธรรมโดยรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้ิอม ดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมและมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ ปลูกจิตสำนึกให้มีการแบ่งบัน ช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมสร้างองค์กรของเราให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม พร้อมก้าวเดินเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างยั่งยืน