มกราคม 2535
บ้านหลังที่ 300 ส่งมอบสู่ลูกค้าด้วยความประทับใจ