ธันวาคม 2530
ความภูมิใจในงาน บ้านหลังที่ 100 ได้ส่งมอบให้ลูกค้า