เมษายน 2525
ผลงานบ้านหลังแรก ที่ก่อสร้างโดย บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด สร้างเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย