เมษายน 2525
มีพนักงานจำนวน 20 คน กับความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์