Article

FOURPATTANA

SPECIAL DESIGN

05 September 2020

บ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการ บ่งบอกตัวตน มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างเป็นของตนเอง ผลงานทั้งหมดนี้ เป็นผลงานรวมการปลูกสร้างบ้าน ของกลุ่มบริษัทโฟร์พัฒนากรุ๊ป

ทำความเข้าใจในเหตุและผล ก่อนเชื่อในฮวงจุ้ย


แก่นแท้ของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น เป็นศาสตร์แห่งความจริง อิงจากหลักเกณฑ์ของธรรมชาตินำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการอยู่อาศัย สามารถพิสูจน์หาเหตุผลได้ ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ดีมาก ศาสตร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับการอยู่อาศัย ทั้งงานตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง หรือแม้แต่การค้าขาย ทำธุรกิจ ฮวงจุ้ยมีบทบาทสำคัญ หากนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่เราจะเชื่อฮวงจุ้ย เราควรรู้ถึงที่มาที่ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล ดีกว่าที่มีความเชื่อโดยไม่รู้หลักการ และควรมีความเข้าใจในเรื่องของฮวงจุ้ย ดังนี้


1. ภูมิศาสตร์ต่างกัน ฮวงจุ้ยย่อมต่างกัน ฮวงจุ้ยเป็นตำราจีนโบราณ ผู้คิดค้นตำรามุ่งเน้นการนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้งานกับพื้นที่ประเทศจีนเป็นหลัก โดยอ้างอิงทิศทางลม แสงแดด รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์โดยรวม ทั้งภูเขา พื้นดิน แหล่งน้ำ แต่ปัจจุบันศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความนิยมนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก ผู้ใช้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศจีน จึงจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม หากหยิบยกทฤษฎีมาใช้งานโดยตรง จะไม่สามารถทำได้ เพราะเหตุปัจจัยของสถานที่แตกต่างกัน


2. ลักษณะการใช้งานต่างกัน ฮวงจุ้ยต่างกัน ลักษณะการอยู่อาศัยมีหลายประเภท มีทั้งบ้าน อาคาร สำนักงาน รีสอร์ท โรงแรม โรงงาน ศูนย์การค้า แต่ละรูปแบบจะให้ความสำคัญต่างกัน ศาสตร์ของฮวงจุ้ยจึงไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด


3. วิถีชีวิตต่างกัน ฮวงจุ้ยต่างกัน: กฎเกณฑ์ของแต่ละสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ย่อมมีความแตกต่างกัน การนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ จึงจำเป็นต้องดูสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิต เป็นองค์ประกอบร่วม


4. ฮวงจุ้ยกับความรู้สึก: แม้จะจัดฮวงจุ้ยมาดีมากเพียงไร แต่หากผู้อยู่อาศัยไม่มีความรู้สึกชื่นชอบ ผลที่ได้นั้นอาจกลายเป็นผลด้านลบทางจิตใจ ในทางกลับกันแม้ตามตำราฮวงจุ้ยจะบอกไว้ว่า แบบดังกล่าวไม่ดี แต่ผู้อยู่อาศัยกลับชื่นชอบ ผู้อยู่อาศัยสัมผัสได้ถึงพลังงานของการอยู่อาศัยที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีจึงต้องดูกันเป็นรายบุคคล ดูกันเป็นกรณี


5. ข้อจำกัดของฮวงจุ้ย ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก บ้านบางหลังมีความจำเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถทำตามกำเกณฑ์ของฮวงจุ้ยได้ เช่น บ้านขนาดเล็กมาก การจัดผังภายในทำได้ยาก ความจำเป็นบางอย่างทำให้ไม่สามารถอิงตามฮวงจุ้ยได้ จำเป็นต้องอิงตามหลักการอยู่อาศัยแบบพอเพียง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถทำตามฮวงจุ้ยได้เลย ทำเท่าที่พอจะทำได้ เช่น การจัดบ้านให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดอยู่เสมอ มีแสงสว่างเข้าถึงอย่างเพียงพอ เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้บ้านน่าอยู่และดีต่อฮวงจุ้ย


6. ถามหาเหตุผล ศาสตร์ของฮวงจุ้ยสืบทอดกันมาเนิ่นนาน เป็นศาสตร์ที่อิงหลักการของวิทยาศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ หลักของธรรมชาติ ดิน น้ำ ลม ไฟ หลายๆตำรามักใช้กุศโลบายแทนการบอกตรงๆ เมื่อวันเวลาผ่านไปหลายยุคหลายสมัย ส่งผลให้ข้อเท็จจริงได้สูญหายไปด้วย จึงเหลือเพียงความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมา การนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้งานในทางที่ถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผลนั้น จึงควรหาเหตุผลว่าเหตุใดจึงห้าม เหตุใดจึงแนะนำให้ทำ จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้เข้าใจหลักฮวงจุ้ยมากยิ่งขึ้น

 

Copyright © 2020 Fourpattana.All rights reserved.