อีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ วันที่ 16 มีนาคม 2556 โฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้ล่องเรือชมป่าชายเลน ต.คลองโคน 
จ.สมุทรปราการ ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ อันเกิดจาก พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้เสด็จ
มาทรงปลูกป่าชายเลนไว้ตั้งแต่ ปี 2540 เรื่อยมาจนปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความเขียวขจีเต็มไปด้วยกุ้ง หอย
ปู ปลา พร้อมชมวิถีชีวิตการประมงชาวบ้านกับการ เลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ ถีบกระดานเลน ล้อมกล่ำปลาดุกให้
อาหารลิงแสมฯ และร่วมปลูกต้นกล้าใหม่ทดแทนต้นที่ล้มตาย เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติของผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนต่อไป
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789