35 ปี โฟร์พัฒนารับสร้างบ้าน  โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง

คุณปราโมทย์  ธีรกุล ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้ให้เกียติ

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตร  ธิดา ของช่างประจำหน่วยงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุตร ธิดา ของช่างประจำหน่วยงาน 

ได้รับการศึกษาและมีความขยันหมั่นเพียร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ผู้ปกครอง จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 206,000 บาท กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ.ห้องประชุมใหญ่  อาคารโฟร์พัฒนา

ซึ่งโฟร์พัฒนากรุ๊ปได้มอบติดต่อกันมา 16 ปี

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789