About Us
FOURPATTANA

ประสบการณ์กว่า 40 ปี
ของการรับสร้างบ้าน
"โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง"
คุณภาพระดับมาตรฐานเหนือมาตรฐาน
 

     โฟร์พัฒนา บริษัทรับสร้างบ้านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 40 ปีนับจากการก่อตั้ง ภายใต้บทบาทการนำทีมของ ปราโมทย์ ธีรกุล ด้วยปณิธานที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลงานทุกขั้นตอน พร้อมเลือกสรรวัสดุที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผลงานทุกหลังมีความประณีตในเรื่องฝีมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้โฟร์พัฒนาก้าวขึ้นมายืนอยู่ในลำดับต้นๆของบริษัทรับสร้างบ้าน โดยลูกค้ากว่า 60% มาจากการบอกต่อ “ ความซื่อสัตย์ คือ สิ่งที่ทำให้โฟร์พัฒนา ยืนหยัดอยู่มาได้ และความมีธรรมาภิบาลต่อพนักงาน และสอนให้พนักงานซื่อสัตย์ต่อตนเอง องค์กร และลูกค้าแล้ว องค์กรก็ยังต้องซื่อสัตย์ต่อพนักงาน และลูกค้าด้วยเช่นกัน ”

     แต่ด้วยกาลเวลาที่หมุนเวียนผ่านไป ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง โฟร์พัฒนา กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ไปพร้อมกับการส่งต่อ ธุรกิจและทัศนคติที่ดี สู่ทายาททางธุรกิจคนใหม่ ปรีดิ์ ธีรกุล ผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพพร้อมที่จะนำพาธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีความแข็งแกร่งในแบรนด์และเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยรักษาไว้ในคุณภาพของงาน ให้คงเป็นที่ยอมรับในฝีมือ เฉกเช่นเดียวกับการสร้างผลงานในรุ่นพ่อที่ผ่านมา ก้าวเดินไปพร้อมกับทีมรุ่นใหม่ของบริษัทในเครือโฟร์พัฒนากรุ๊ปอีก 4 ทีม ที่มีจุดมุ่งหมายในความสำเร็จเดียวกัน

image

THE PIONEER OF ACHIEVEMENT
 

img-01.png

นายอภัย หน่อพยัคฆ์
 

ผู้ก่อตั้ง
เกิด : 5 พฤษภาคม 2487 จังหวัดตราด
การศึกษา : ร.ร.บ้านท่าเรือจ้าง ตราด / ร.ร.ตราดตระการคุณ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี (เครื่องกล รุ่น 5)

นายสุวัตร ชินเวโรจน์
 

ผู้ก่อตั้ง
เกิด : 9 ตุลาคม 2473 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ร.ร.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ / ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี
 

ผู้ก่อตั้ง
เกิด : 8 มกราคม 2479 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ร.ร.เทศบาล1 สุราษฎร์ธานี / ร.ร.จินตวรศึกษา สุราษฎร์ธานี / ร.ร.ยะลาคณะราฎร์บำรุง / โรงเรียนเพาะช่าง ศิลปินบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นายปราโมทย์ ธีรกุล
 

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการการบริหาร
อดีตนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
เกิด : 3 เมษายน 2489 จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษา : ร.ร.สารคามพิทยาคม /  ร.ร.ช่างก่อสร้างอุเทนถวาย  / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี (โยธา รุ่น 5)

MESSAGE FROM CEO
 

image

นายปราโมทย์ ธีรกุล
ประธานกรรมการบริหาร โฟร์พัฒนากรุ๊ป
 

ทุกก้าวย่างที่ผ่านไปกว่า 40 ปี นับเป็นวันเวลาที่มีคุณค่ายิ่ง  บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน “ โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ” สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จนก้าวขึ้นเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐานระดับแถวหน้าของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร พนักงานในองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โฟร์พัฒนา มีความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องฝีมือและคุณภาพในรูปแบบบริการแบบครบวงจร จนกระทั่งปัจจุบันประสบความสำเร็จเติบใหญ่เป็น “ โฟร์พัฒนากรุ๊ป ”  โดยมีบริษัทเพิ่มขึ้นรวมเป็น 5 บริษัท ให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE ตั้งแต่การสร้างบ้าน ออกแบบ ตกแต่งภายใน ปรับปรุงต่อเติม จัดสวน ตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม

การก้าวย่างในทศวรรษที่ 4 สู่ทศวรรษที่ 5 อย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งขึ้น เฉกเช่นเดียวกับการสร้างบ้านต้องวางรากฐานให้มีความแข็งแรง สามารถรองรับการต่อเติมในอนาคต หรือเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ แต่หากรากฐานและโครงสร้างมีความแข็งแรงก็จะสามารถยืนหยัดต่อไปได้ “โฟร์พัฒนากรุ๊ป” จึงได้สร้างค่านิยม ให้พนักงานยึดถือและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อที่จะนำพาองค์กรให้แข็งแกร่ง ได้รับความเชื่อมั่น และเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ดังนี้

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา

2. มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการทำงาน

3. มีความรอบคอบ มุ่งให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวม

4. บริการลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ

5. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อ่อนน้อม ถ่อมตน

6. พัฒนาตนเอง ไม่หยุดเรียนรู้

7. มีน้ำใจ มีความเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล

นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างความพึงพอใจ และความสุขร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตามแนวคิดที่ว่า องค์กรต้องมีคุณค่าต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งเบาภาระของสังคมโดยรวม และอยู่ภายใต้ปรัชญาแห่งความพอเพียง ด้วยความพอเหมาะพอดี เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

โฟร์พัฒนากรุ๊ป ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้โฟร์พัฒนากรุ๊ป ทำให้เรามีกำลังใจ มีแรงผลักดัน ให้เรามุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป

นายปรีดิ์ ธีรกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด
 

     การตัดสินใจจะสร้างบ้านสักหลัง โดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านหลังแรก อาจจะมีประเด็นที่นำมาซึ่งความวิตกกังวล จนเกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องเตรียม การหาผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้าน ระยะเวลาในการก่อสร้าง การดูแลควบคุมงาน ไปจนถึงสุดท้ายจะได้บ้านเหมือนที่เราฝันไว้หรือไม่

     จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาในธุรกิจรับสร้างบ้าน การสร้างบ้านไม่ได้เป็นกระบวนการที่แล้วเสร็จในระยะเวลาข้ามคืน แต่ต้องใช้เวลาหลายเดือนจนไปถึงหลายปี นอกจากนั้น การจะสร้างบ้านให้แล้วเสร็จราบรื่น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย รวมถึงตัวเจ้าของบ้านเองที่มีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจในหลายๆเรื่อง ลูกค้าที่ผมดูแลหลายท่านเคยถามผมว่า ถ้าเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างโฟร์พัฒนา จะสามารถวางใจปล่อยให้บริษัทฯดำเนินการทุกอย่างจนบ้านเสร็จเรียบร้อย โดยที่ไม่ต้องลงมาเหนื่อยอะไรเลยใช่มั้ย คำตอบคือ ใช่ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับ

    ในยุคสมัยที่โลกเปิดกว้าง และการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ผมเชื่อว่าเจ้าของบ้านหลายท่าน มีไอเดียมากมายที่อยากจะทำให้บ้านของตัวเองนั้นสมบูรณ์ตรงความต้องการมากที่สุด ในความคิดผม บ้านจะไม่ได้ถูกจำกัดความว่าเป็นแค่ “ที่อยู่อาศัย”   แต่เป็นอะไรที่สะท้อนตัวตน ความคิด แนวทางการดำเนินชีวิตของเจ้าของบ้าน ผมเชื่อว่า บ้านที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน สามารถช่วยเจ้าของบ้านในการบริหารและจัดการชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผมมั่นใจว่า แบบบ้านของโฟร์พัฒนา ได้ถูกดีไซน์ให้ตอบรับกับแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันมากที่สุด มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบ และถึงแม้ว่าเราจะเน้นให้ลูกค้าเลือกปลูกสร้างจากแบบมาตรฐาน แต่เราก็มีทีมสถาปนิกมืออาชีพ ที่จะช่วยเรียบเรียงไอเดียของคุณ เพื่อไม่ให้คุณหลงทาง โดยจะปรับแก้ไขแบบให้ เพื่อให้บ้านได้ประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ความต้องการครบถ้วน สถาปนิกของเราจะดูแลคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน ไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งเจ้าของบ้านมีส่วนสำคัญมากในการให้ความร่วมมือกับสถาปนิก มีเวลาในการคุยเจาะลึกในทุกรายละเอียด มีเวลาไปเลือกสุขภัณฑ์ เลือกกระเบื้อง เลือกสี ฯลฯ เพื่อช่วยกันเติมเต็มให้บ้านที่กำลังสร้างนั้นออกมาเหมือนดังที่คุณฝันไว้ แรงกาย และแรงใจทุกอย่างที่เจ้าของบ้านลงไปในการสร้างบ้านของตัวเองนั้น จะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแน่นอนครับ ดังนั้น เมื่อคุณจะสร้างบ้าน คุณต้องมีเวลาให้กับบ้านของคุณ โดยที่เราจะดูแลคุณในทุกๆเรื่องของการสร้างบ้านด้วยความเป็นมืออาชีพ อย่างดีที่สุดครับ

image

HISTORY OF FOURPATTANA
 

เดือนตุลาคม 2524 จุดเริ่มต้นที่มีความหมายสำหรับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

      โดยความร่วมมือของนายสุวัตร ชินเวโรจน์, นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี, นายอธิวัฒน์ ศิรพงศ์วุฒิกุล (อภัย หน่อพยัคฆ์)  และนายปราโมทย์ ธีรกุล โดยทั้ง 4 ท่าน มีจุดมุ่งหมายหนึ่งเดียว คือ การสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมพัฒนางานด้านสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยให้ทันสมัย และมีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โฟร์พัฒนาประสบความสำเร็จเปี่ยมด้วยคุณค่ามาตลอด 4 ทศวรรษ ของการรับสร้างบ้าน โดยมีจุดยืนในการไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง  

      ต่อมาได้มีการขยายทิศทางการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค  จึงได้จัดตั้งบริษัทเพิ่มอีก 4 บริษัทเพื่อขยายขอบเขตงานสู่ความครบวงจรของการสร้างบ้าน และผนึกรวมเป็น โฟร์พัฒนากรุ๊ป ตอบทุกโจทย์ความต้องการสร้างบ้าน ทุกระดับราคา  

ปัจจุบัน

     โฟร์พัฒนา บริษัทรับสร้างบ้านที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 40 ปีนับจากการก่อตั้ง ภายใต้บทบาทการนำทีมของ ปราโมทย์ ธีรกุล ด้วยปณิธานที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแลงานทุกขั้นตอน พร้อมเลือกสรรวัสดุที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผลงานทุกหลังมีความประณีตในเรื่องฝีมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้โฟร์พัฒนาก้าวขึ้นมายืนอยู่ในลำดับต้นๆของบริษัทรับสร้างบ้าน โดยลูกค้ากว่า 60% มาจากการบอกต่อ “ ความซื่อสัตย์ คือ สิ่งที่ทำให้โฟร์พัฒนา ยืนหยัดอยู่มาได้ และความมีธรรมาภิบาลต่อพนักงาน และสอนให้พนักงานซื่อสัตย์ต่อตนเอง องค์กร และลูกค้าแล้ว องค์กรก็ยังต้องซื่อสัตย์ต่อพนักงาน และลูกค้าด้วยเช่นกัน ”

     แต่ด้วยกาลเวลาที่หมุนเวียนผ่านไป ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง โฟร์พัฒนา กำลังก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ไปพร้อมกับการส่งต่อ ธุรกิจและทัศนคติที่ดี สู่ทายาททางธุรกิจคนใหม่ ปรีดิ์ ธีรกุล ผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีศักยภาพพร้อมที่จะนำพาธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีความแข็งแกร่งในแบรนด์และเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยรักษาไว้ในคุณภาพของงาน ให้คงเป็นที่ยอมรับในฝีมือ เฉกเช่นเดียวกับการสร้างผลงานในรุ่นพ่อที่ผ่านมา ก้าวเดินไปพร้อมกับทีมรุ่นใหม่ของบริษัทในเครือโฟร์พัฒนากรุ๊ปอีก 4 ทีม ที่มีจุดมุ่งหมายในความสำเร็จเดียวกัน

     และแน่นอนว่า การรับช่วงต่อในธุรกิจ จำเป็นต้องศึกษาภาวะตลาดรับสร้างบ้านในปัจจุบัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้าน มีความเปลี่ยนแปลงไป ขนาดที่ดินในเมืองมีจำกัด วิถีของคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการทำงาน ทั้งทำงานนอกบ้าน และเริ่มเปลี่ยนเป็น work from home ต้องการฟังก์ชั่นใช้สอย ทุกพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถดำเนินชีวิตได้คล่องตัว มีเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาช่วย และด้วยเทรนด์บ้านที่กำลังได้รับความนิยม อาทิ นวัตกรรมบ้าน Hybrid เทรนด์นวัตกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเทรนด์บ้านผู้สูงอายุ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ ให้รองรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่ทิ้งความต้องการของคนรุ่นพ่อแม่ เพื่อให้บ้านหลังนั้นอยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมกับคนทุกวัย

    ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ โฟร์พัฒนาต้องมีจุดยืน มีแคมเปญตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์ โดยจุดแข็งของบริษัทฯ เน้นการทำธุรกิจแบบยั่งยืน เด่นในด้านคุณภาพและฝีมือ ด้วยทีมช่างของเราเอง “ โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง” การออกแบบมีความทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่า วัสดุอุปกรณ์เลือกอย่างพิถีพิถันมีคุณภาพทุกชิ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน บริษัทฯยังมุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะแบ่งปันคืนกำไรสู่สังคม

    ที่สำคัญต้องสืบสานในความเป็นมืออาชีพ ถึงแม้เราจะมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน แต่ถ้าคุณภาพฝีมือไม่ดี ก็ไม่เป็นที่ต้องการ และไม่สามารถทำให้ลูกค้าบอกต่อกันได้ เราเชื่อว่า เมื่อลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสโฟร์พัฒนาแล้ว จะรู้ได้ว่า โฟร์พัฒนาสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ และมีความซื่อสัตย์สูง สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และเกิดการบอกต่อได้อย่างแท้จริง

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ทศวรรษที่ 4 2554 – ปัจจุบัน

การย่างก้าวของทศวรรษ 4 สู่ทศวรรษที่ 5 ของ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด กับความภาคภูมิใจในผลงานการสร้างบ้านกว่า 2,000 หลัง ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และผนึกบริษัททั้ง 5 เป็นโฟร์พัฒนากรุ๊ป หนึ่งเดียวในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่สร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและบริการ ในแต่ละบริษัทจะมีความต่างในขอบข่ายการให้บริการอย่างชัดเจน และขยายฐานลูกค้าสู่ต่างจังหวัด พร้อมพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องไปกับความต้องการของตลาด เทรนด์เทคโนโลยีฯ ตลอดจนความต้องการของลูกค้า และเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2015 เพื่อมาตรฐานการทำงานระดับสากล

- จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด บริการออกแบบดีไซน์เฉพาะหลัง พร้อมปลูกสร้าง บริการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และขยายฐานสู่ต่างจังหวัด

- เปิดตัวบ้านโครงสร้างเหล็ก Fourpattana Creative Living x PROFRAME

img-history-01.png

2555 – 2563

 

img-history-01.png

2555 – 2563

 

 
img-history-01.png

2555 – 2563

 

 
 

พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2554

ทศวรรษที่ 3  2544-2554

เข้าสู่ทศวรรษที่ 3 แห่งการดำเนินธุรกิจ การบริการเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น โดยกว่า 60% ของลูกค้าที่มาปลูกสร้างบ้าน มาจากการบอกต่อจากความพึงพอใจของลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้านกับโฟร์พัฒนาไปแล้ว ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำรงไว้ในคุณภาพของการสร้างบ้าน และการให้บริการแบบครบวงจร จึงได้ขยายขอบเขตงานเพิ่ม และได้ร่วมจัดตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยคุณปราโมทย์ ธีรกุล ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนแรกของสมาคม

- จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โฟร์พัฒนา อินทิเรีย จำกัด ให้บริการด้านออกแบบ - ตกแต่งภายใน

- เริ่มโครงการ Joint Venture “ บ้านชื่นรัชดา ” ที่แยกประชานุกูล บนที่ดินกว่า 8 ไร่ จำนวน 22 ยูนิต โดยบริหารงานขาย และก่อสร้าง

- จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์ จำกัด ให้บริการสร้างบ้านขนาดกลางและเล็ก

- เปิดอาคารสำนักงาน Home Office เป็นอาคารสำนักงานหลังที่ 2 รองรับการขยายงาน

- จดทะเบียน บริษัท โฟร์เอ็กตร้า บิวท์ จำกัด ให้บริการสร้างบ้านแบบ turn key สร้างอาคาร สำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ และงานปรับปรุง ต่อเติม

- โครงการ Joint Venture “ บ้านบุษบา ” ถนนติวานนท์

img-history-01.png

2552

 

img-history-01.png

2549

 

img-history-01.png

2548

 

img-history-01.png

2547

 

img-history-01.png

2546

 

img-history-01.png

2546

 

img-history-01.png

2546

ทศวรรษที่ 2  2534-2544

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้มากกว่า 500 หลัง บริษัทฯได้ย้ายสำนักงานขายจากตึกแถวริมถนนสี่แยกเสนา-วังหิน มาที่ ซอยลาดปลาเค้า 10 อาคารโฟร์พัฒนา สูง 4 ชั้น บนพื้นที่กว่าครึ่งไร่ และได้เริ่มโครงการโฟร์พัฒนาปาร์ควิลล์ ถนนนิมิตรใหม่ มีนบุรี เป็นโครงการเพื่อสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน พร้อมฉลองความสำเร็จสู่ปีที่ 20

img-history-01.png

2543

 

img-history-01.png

2538

 

img-history-01.png

2537

 

img-history-01.png

2535

 

img-history-01.png

2535

 

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2534

ทศวรรษที่ 1  2524-2534

แรกเริ่มก่อตั้งบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ติดต่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลงานคุณภาพ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพื่อธุรกิจจะได้เติบโต นอกจากให้บริการรับสร้างบ้านแล้ว ในปี พ.ศ 2526 บริษัท โฟร์พัฒนาจำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้เป็นผู้ชำนาญการด้านทำระบบกันซึมเชลล์ฟลินท์โค้ท ก่อสร้าง และทำผิวสนามเทนนิส ผิวเชลล์ฟลินท์โค้ทมาสติก ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการรับสร้างบ้าน ในทศวรรษที่1 มีผลงานสร้างบ้านกว่า 100 หลัง

img-history-01.png

2534

 

img-history-01.png

2530

 

img-history-01.png

2526

 

img-history-01.png

2525

img-history-01.png

2525

 

img-history-01.png

2524

Copyright © 2020 Fourpattana.All rights reserved.